Flag Counter
::
Proizvodi

SZR PUTEL projektuje, povezuje, automatizuje PLC uređajima, pušta u rad vaše mašine, pogone, fabrike i to iz sledećih oblasti:

Automatizacija pogona i mašina

Ugradnjom savremenih PLC uređaja za koje sami projektujemo softver, prema nameni i zahtevu naručioca, automatizujemo pogone i mašine.

U automatskom procesu možemo meriti: pritisak, vlagu, temperaturu, protok, silu i drugo, i iste parametre koristiti u automatici i akvizaciji podataka. Takođe sve merene parametre možemo prikupiti i prikazati žičnom i bežičnom metodom za manja i veća rastojanja, na primer skupljanje podataka i komandovanje vodnim stanicama sa bunarima itd.

.


 

Energetika i remont

Jedna od osnovnih delatnosti PUTELA je projektovanje i izrada komandnih i razvodnih elektroormana. Prema dogovoru, ormane radimo:

 • po vašem ili našem projektu
 • sa vašom ili našom montažom na terenu
 • sa vašim ili našim povezivanjem

.


 

Kompenzacija reaktivne energije

Naša ponuda iz oblasti kompenzacije reaktivne energije jesu:

 • Merenja, odnosno utvrđivanja stvarnog stanja reaktivne energije
 • Izrada projekta kompenzacije reaktivne (jalove) energije sa studijom isplativosti takvog projekta
 • Izvođenje kompletnih radova

Projekat kompenzacije reaktivne energije obuhvata sledeće elemente:

 • Automatsku detekciju reaktivne energije
 • Automatsku regulaciju reaktivne energije
 • Sklopnu tehniku
 • Kondezatorske baterije
 • Komunikaciju
 • Kablovsku instalaciju

 

 

 

Nešto o kompenzaciji reaktivne energije:


Induktivni potrošači (jednofazni i trofazni asinhroni motori, transformatori, prigušnice, fluo rasveta...) povlače iz mreže u toku rada pored aktivne snage koja se pretvara u koristan rad (obrtanje osovine motora, svetlost) – i reaktivnu snagu koja se koristi za stvaranje magnetnog polja. Za razliku od aktivne energije koja se trajno ''troši'' u potrošaču, reaktivna energija ''osciluje'' između izvora i potrošača, pa zato na nju delujemo automatskim kompenzacijama sa/bez filterskih prigušnica što zavisi od prirode potrošača.


Postoje četiri moguća načina za izvođenje kompenzacije:

 • pojedinačna kompenzacija
 • grupna kompenzacija
 • centralna kompenzacija
 • mešovita kompenzacija

Oprema daje maksimalne rezultate samo kada je ugrađena u skladu sa preporukama proizvođača, kada su za njenu ugradnju korišćeni kvalitetni materijali i pribori i kada je pravilno podešena i puštena u rad od strane kvalifikovanih i obučenih stručnjaka.


 

Nivopokazivači

Signalizator nivoa tečnosti i tečljivih čvrstih materija.

Izrađuje se sa osetljivošću podešenom za lake materijale sa malom nasipnom težinom (praškaste materijale, pa čak i mlevenu slamu) i za materijale poput: kvarcnog peska, cementa, mlevenog kamena od 0 do 0,8 itd...

Signalizator u sebi ima ugrađen mikroprekidač za lake materijale 3 A; 250 V AC i nosi oznaku H, a za teže materijale 10 A; 250 V AC i nosi oznaku L. Međutim, mikroprekidač je u oba slučaja iskorišćen da da signal za uključenje pomoćnog releja 12/24 V DC i led diode koja je montirana na kućište nivostata.

Potrošnja je veoma mala, svodi se na struju koja je potrebna da led dioda svetli i da uključi pomoćni relej, a to je od 100 do 150 mA.

.


 

Automatika šaržne vage, punilice

Efikasno i pouzdano praćenje procesa vaganja i doziranja od suštinske je važnosti za obezbeđenje kvaliteta. Zbog tako važne uloge, nameću se visoki zahtevi prema opremi koja se koristi: vagarske elektronike moraju da ispune nove zahteve u pogledu tačnosti, robusnosti i fleksibilnosti.

Vaganje, doziranje, broj komponenti, recepti, punjenje i kontrola procesa proizvodnje nadgleda se PLC uređajem sa našim softverom, a prema zahtevu naručioca.

Za manje zahtevne procese šaržiranja i punjenja koristimo svoje uređaje CX1 i CX2.

Zbog konkurentnosti i cene, oni mogu imati dve komponente, vreme mešanja i broj šarži (šaržne mešalice) ili grubo i fino doziranje (pakerice).

 

 


Uređaj PUTEL CX1 namenjen za rad na pakericama i mešalicama.

Za pakerice je namenjen model CX1-P, koji u svom meniju ima podešavanje za:

 • Grubo doziranje
 • Fino doziranje
 • Toleranciju nule
 • Vreme obarača
 • Brojač ciklusa 

 


Za mešalice je namenjen model PUTEL CX1-M, koji u svom meniju ima podešavanje za:

 • Prvu komponentu
 • Drugu komponentu
 • Toleranciju nule
 • Vreme mešanja
 • Brojač ciklusa

Napajanje 220 V, četri beskontaktna relejna izlaza, komunikacioni port RS 232 za spoj sa vagom, priključci za spoljašnje tastere start i stop ciklusa.


Automatika oprašivanja

Uređaj PUTEL CX2 namenjen za komandu pneumatskim ventilima za automatsko otprašivanje vreća u industriji prerade kamena i materijala kod kojih je povećan procenat prašine. Uređaj radi po koračnom principu sa max 12 bez naponskih izlaza.

Vreme rada i pauze se mogu podešavati u širokim granicama od 0,1 sekunde, 1 minuta, 1 sata itd.

Napajanje 220 V.

.


 

Pomagala za invalide

PUTELOV lift za bazen dizajniran je da osobama sa invaliditetom ili onima koji imaju problema sa ulaskom u bazen omogući lak pristup. Jednostavna konstrukcija i skladan dizajn od nerđajućeg čelika, hidraulični lift, savršen je za korišćenje kako u javnim tako i u privatnim bazenima. Lako i jednostavno korišćenje ključne su karakteristike ovog lifta.

.


 

Razne mašine i uređaji

Vršimo sve vrste elektropopravki, remont raznih mašina i uređaja i izradu novih.

.